Mailbox boyutları belirtilen değerden daha büyük olan alıcıların listesi için script

strComputer = “œ.”
intMailboxSize = 2048 ’size in KB, all recipient who exceeds this amount will be displayed

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” & “œ{impersonationLevel=impersonate}!” & strComputer & _
“œROOTMicrosoftExchangeV2″³)

Set colItems = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Exchange_Mailbox where size > “ & intMailboxSize)
if colItems.count = 0 then “˜no recipients were found
wscript.echo “œNo items were found”
wscript.quit
end if

mbs_len = len(“MAILBOX SIZE(KB)”)
mbdn_len = len(“MAILBOX DISPLAY NAME”)
wscript.echo “œMAILBOX DISPLAY NAME” & space(30 – mbdn_len) & “œMAILBOX SIZE(KB)”

For Each objItem in colItems
if len(objItem.MailboxDisplayName) > 30 then
padding = 0
Wscript.stdOut.write left(objItem.MailboxDisplayName,27) & “œ”¦” & space(padding)
else
padding = 30 – len(objItem.MailboxDisplayName)
Wscript.stdOut.write objItem.MailboxDisplayName & space(padding)
end if
Wscript.stdOut.write space(mbs_len – len(cstr(objItem.Size))) & objItem.Size
wscript.echo
next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

65 + = 70